Dolnośląski Pakiet Gospodarczy – otwarty webinar dla przedsiębiorców

Dolnośląski Pakiet Gospodarczy to nie tylko bezpośrednie wsparcie finansowe dla przedsiębiorców,ale także równie istotne działania koordynacyjno – doradcze. Za te odpowiadają eksperci i przedstawiciele samorządu, a służą one skutecznemu wykorzystywaniu pomocy, jaką oferuje Pakiet. Temu właśnie poświęcony był webinar, który 24 kwietnia 2020 r. otworzył marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.
Samorząd Województwa Dolnośląskiego podjął szereg działań pomocowych skierowanych do dolnośląskich przedsiębiorców dotkniętych kryzysem wywołanym przez koronawirusa. Jednym z najważniejszych z nich jest uruchomienie Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego, wartego ponad miliard złotych systemu pomocy dedykowanemu mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na Dolnym Śląsku. Tym właśnie zagadnieniom poświęcony był webinar dla dolnośląskich przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem z oferty Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego.
– Tworząc naszą ofertę pomocy dla przedsiębiorców szeroko konsultowaliśmy z nimi jej kształt i oczekiwany zakres. To spotkanie było doskonałą okazją do dyskusji,
a także wyjaśnienia niejasności dotyczących Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego. Widać, że zainteresowanie naszą ofertą jest ogromne. Cieszę się, że wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom – podsumował wydarzenie marszałek Cezary Przybylski.
W zorganizowanym przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju i Kancelarię TLA webinarze uczestniczyło kilkaset osób, a tematami był zakres pomocy oferowanej przez samorząd i rządową tarczę antykryzysową. Interaktywna formuła spotkania pozwalała na zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi na bieżąco. Poniżej przedstawiamy zapis wideo tego wydarzenia, podzielony na części odpowiadającego jego tematyce, a także pytania i odpowiedzi, które pojawiły się podczas tego spotkania.

Pobierz prezentację - Koordynacja działań pomocowych

Wprowadzenie

Dolnośląski pakiet pomocowy

Dla kogo, na jakich warunkach

Subwencja dla mikroprzedsiębiorstw

Subwencja dla małych i średnich przedsiębiorstw

Dofinansowanie do części wynagrodzeń FGŚP

Dofinansowania części wynagrodzeń i kosztów działalności dla MSP z RPO oraz POWER

Zwolnienie z ZUS

Inne uproszczenia

 Przesunięcie w czasie obowiązków

Webinar – odpowiedzi na pytania

Pytania i odpowiedzi

 

Czy można skorzystać z pomocy w ramach tarczy finansowej, jeśli złożyło się już wnioski na dofinansowanie pracowników w ramach tarczy antykryzysowej 2.0? Pytanie dotyczy mikroprzedsiębiorstwa.

Tak, można. Nie ma zasad wykluczających łączenie tych rodzajów wsparcia.

Czy jeżeli założyłam działalność gospodarczą 24 lutego (działalność utworzona przy wsparciu z dotacji z PUP), mam szansę pozyskać jakieś środki z tarczy finansowej?

Nie, ponieważ w celu uzyskania wsparcia z PFR należy prowadzić działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.

Kto jest beneficjentem w SC?

Beneficjentem rzeczywistym w Spółce cywilnej będą, co do zasady, wszyscy wspólnicy, którzy są osobami fizycznymi w takiej spółce.

W jaki sposób przedsiębiorca ma pokazać obrót w sytuacji, kiedy nie będzie porównywał pełnych miesięcy, tylko weźmie 30 kolejnych dni od któregoś dnia danego miesiąca? Czy wtedy mówimy o przychodzie, a nie o obrocie?

W przypadku wsparcia z PFR możliwe jest porównywanie tylko pełnych miesięcy kalendarzowych. W przypadku dofinansowania z FGŚP przedsiębiorca może wziąć pod uwagę 30 kolejnych dni kalendarzowych i porównać do poprzednich 30 dni lub analogicznego okresu roku poprzedniego. W przypadku dofinansowania z PUP – przedsiębiorca może wziąć pod uwagę 60 kolejnych dni kalendarzowych i porównać do analogicznych 60 dni z roku poprzedniego. W każdym przypadku spadek obrotów gospodarczych rozumie się jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów danego okresu.

Na chwilę obecną widzę małą rozbieżność. Chciałbym starać się o pomoc z PUP. Tam widniej informacja, że spadek obrotów ma być porównywany 2 miesięcy tego roku z miesiącami roku poprzedniego. Natomiast Pan wspomniał, że jest możliwość porównania jak wyżej lub dwóch miesięcy z tego roku – chyba, że źle zrozumiałem.

W przypadku uzyskania dofinansowań do wynagrodzeń z PUP spadek obrotów musi być porównany w stosunku 2 miesięcy tego roku do 2 analogicznych miesięcy roku poprzedniego. Miesiąc jest rozumiany jako 30 kolejno następujące po sobie dni kalendarzowe.

Czy udzielona pożyczka będzie opodatkowana ? zgodnie z tym co mówi regulamin ? tj. „Udzielenie Pożyczki płynnościowej na warunkach korzystniejszych niż rynkowe może spowodować wystąpienie obowiązków podatkowych spoczywających na MŚP z tytułu udzielenia mu takiej Pożyczki (świadczenie niepieniężne stanowiące przychód MŚP)” Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.

W związku z zasadą przekazywania rzetelnej informacji, finansujący zwracają uwagę również na ten aspekt. Faktycznie, w obecnym stanie prawnym oprocentowanie nierynkowe stanowi, w tej części, przychód do opodatkowania, liczony wyłącznie od różnicy wartości rynkowej oprocentowania a faktycznie określonego. Niektóre działania Samorządu Województwa wyprzedzają uwarunkowania prawne, stąd konieczność zwracania uwagi na aspekty programu pomocowego. Od wielu tygodni, Samorząd Województwa kieruje do Rządu swoje petycje, również w tym zakresie, a także śledzi postępujące prace. Trwające prace pozwalają przypuszczać, że w najbliższym czasie rozwiązanie prawne zostanie przyjęte, co umożliwi zwolnienie z opodatkowania. Niezależnie od powyższego, biorąc pod uwagę przeznaczenie pożyczki płynnościowej dla firm dotkniętych skutkami epidemii, w okresie trudności finansowych (strat) potraktowanie odsetek jako przychodu nie będzie powodowało faktycznego opodatkowania.

Dziękuję za odpowiedź, a czy znana jest data w jakiej rozstrzygnie się ten temat po stronie rządu ? Firmy starające się o pożyczkę płynnościową to nie tylko firmy osiągające stratę ( ale np. spadek obrotów), tym samym ryzyko zapłacenia podatku jest bardzo wysokie, a tym samym kredyt zamiast % 0 będzie miał 19 %. Niejasność w tej kwestii to duży dyskomfort dla Firm.

Trwają bardzo intensywne prace na poziomie Komisji Europejskiej jak i rządu. Potencjalne obciążenie dla firm osiągających dochody wyniesie: przyjmując wartość wyliczonych odsetek rynkowych 1000 zł (jako przychód) = wydatek wyniesie 190 zł, czyli przy pożyczce 0% za cały rok obciążenie wyniesie 190 zł.

Na jaką pomoc będzie mógł liczyć przedsiębiorca, który działa sezonowo i odwiesi działalność np. w czerwcu a miał zawieszoną działalność na sezon zimowy. A co w przypadku, gdy firma nikogo nie zatrudnia ?

W ramach programów rządowych:

Przedsiębiorca sezonowy może liczyć na wsparcie z PFR (ale nie mógł mieć zawieszonej działalności na 31 grudnia 2019 r.), dofinansowanie wynagrodzeń, pożyczki – w zależności od spełnianych kryteriów. Najistotniejszym jest, że w przypadku przesłanki – wymaganych spadków obrotu, firma sezonowa porównując dane okresy w celu wyliczenia spadku, powinna brać pod uwagę te miesiące, kiedy funkcjonowała (była prowadzona działalność), a nie te, gdy działalność była zawieszona.

W przypadku podmiotów, które nikogo nie zatrudniały możliwe jest wnioskowanie o:

 • zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące,
 • świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą,
 • niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców,
 • dofinansowanie na prowadzenie działalności gospodarczej.

Natomiast w ramach oferty regionalnej może także skorzystać z pożyczek i poręczeń z Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego: https://dolnoslaskipakiet.pl/pozyczki-obrotowe/

Czy ktoś będzie pomagał wypełnić wnioski? Gdzie można się udać?

W większości przypadków instytucje/podmioty do których składa się wnioski opierają swoje działania o pomoc w zakresie wyjaśniania wątpliwości co do kwestii formalnych. W zależności od rodzaju wsparcia informacje można pozyskać:

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

https://dolnoslaskipakiet.pl/

Co to znaczy analogiczny okres roku poprzedniego?

Oznacza te same miesiące, np.: luty, marzec 2019 roku do luty, marzec 2020 roku, lub kolejne.

Spółka z o.o. na dzień 31.12.2019 r. zatrudniała 3 pracowników, na dzień 29.02.2020 r. zatrudniała 10 pracowników, natomiast od 01.03.2020 r. zatrudnienie utrzymuje się na poziomie 9 pracowników. Do jakiej kategorii przedsiębiorców spółka się zalicza? Mikro czy małe przedsiębiorstwo?

Do określenia wielkości przedsiębiorstwa w celu ubiegania się o wsparcie z PFR należy określić zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz roczny obrót za 2019 r. ustalony wraz z podmiotami powiązanymi – jeśli powiązania istnieją (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Znając wyłącznie wielkość zatrudnienia oraz nie znając ewentualnych powiązań podmiotu nie można określić jego wielkości. Jednak gdy zatrudnienie na dzień 31 grudnia wynosiło 3 pracowników i obroty za 2019 r. nie przekroczyły 2 mln euro lub suma bilansowa nie przekroczyła 2 mln euro, a podmiot nie był powiązany z innymi podmiotami – będzie mikroprzedsiębiorcą.

Od kiedy można się starać o subwencje dla mikroprzedsiębiorstw? Czy są już dostępne wnioski i gdzie należy je składać ?

Wnioski są już dostępne – należy kontaktować się bezpośrednio ze swoim bankiem (który istnieje na liście PFR – poprzez bankowość elektroniczną.

 

Spadek obrotów małego przedsiębiorcy liczony jest: rok do roku, czy jakiś inny porównywalny okres?

W przypadku ubiegania się o subwencje z PFR spadek obrotów dla małego przedsiębiorcy należy liczyć jako stosunek miesiąca (po 1 lutego 2020 r.) w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

 

Jak traktowane jest zatrudnienie na 1/2 etatu, czy jest to 1/2 subwencji na pracownika?

W przypadku ubiegania się o subwencje z PFR zatrudnienie zaokrągla się w górę do pełnej liczby całkowitej.

Co z osobami, które były zatrudnione przez 2 miesiące w 2019 roku (listopad/grudzień)?

Dla ustalenia wielkości przedsiębiorstwa starającego się o otrzymanie subwencji z PFR istotne jest zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019 r., więc jeśli te osoby były nadal w tym dniu zatrudnione – to będą wliczać się do stanu zatrudnienia (ale nie będą wliczać się do liczby zatrudnionych dla ustalenia kwoty subwencji).

A w przypadku dofinansowania do części wynagrodzeń ?

W przypadku dofinansowania do wynagrodzeń z FGŚP, jak i z PUP bez znaczenia jest stan zatrudnienia w 2019 r., gdyż dofinansowania te są przyznawane na wynagrodzenia pracowników pozostających w stosunku pracy (lub w stosunku cywilnoprawnym) w okresie przyznania świadczeń, tj. w okresie 3 miesięcy od miesiąca złożenia wniosku o dane dofinansowanie.

Subwencja dla mikroprzedsiębiorcy. Zwrot za zmniejszenie ilości pracowników do stanu 31.12.2019, czy od daty uznania subwencji przez najbliższy rok? nie jest to dla mnie jasne?

Ewentualny zwrot subwencji (do 50% subwencji) jest liczony na podstawie średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy kalendarzowych w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku o subwencję (czyli nie jest tutaj brany stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019 r.).

Spółka rozpoczęła działalność w 2019 r., jednak pierwsza sprzedaż miała miejsce w styczniu 2020 r. Z uwagi na amortyzację naliczoną w grudniu wysokość kapitału własnego była ujemna, co jednak nie świadczy o trudnej sytuacji finansowej spółki. Czy spółka może wnioskować o pomoc np. zwolnienie ze składek ZUS w 50%?

Przedstawiona sytuacja nie wyklucza ubiegania się o zwolnienie z ZUS.

Witam serdecznie, rozumiem że operujemy kwotami netto, chodzi o przychody?

Tak.

Czy osoby samozatrudnione mogą  liczyć na kredyty ?

Tak, przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników mogą ubiegać się o pożyczki i poręczenia z Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego:

https://dolnoslaskipakiet.pl/pozyczki-obrotowe/

Czy wniosek o postojowe może złożyć osoba zatrudniająca pracownika? W ustawie w sumie nie jest to jednoznacznie opisane, a wręcz nic takiego nie ma w art. 15zq.

Wniosek o postojowe może złożyć osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, która zatrudnia pracowników.

Czy można łączyć fundusze pozyskiwane na dopłatę do wynagrodzeń z powiatowych urzędów pracy i tego programu?

Przedsiębiorca może dobierać sobie różne formy wsparcia, należy jednak pamiętać o generalnej zasadzie, nie może wystąpić podwójne finansowanie. Oznacza to, że nie można sfinansować tego samego wydatku dwa razy, z dwóch różnych typów wsparcia. Zastrzegamy, że mogą pojawiać się również inne indywidualne ograniczenia/warunki. Zapraszamy do kontaktu z Konsultantami na: https://dolnoslaskipakiet.pl/

Czy w przypadku dofinansowania do 3 pracowników: cały etat, 3/4 etatu i pół etatu, a zredukuję zatrudnienie o 1/2 etatu, to będę musiała zawrócić  dofinansowanie proporcjonalnie do redukcji, czy 75%?

W przypadku redukcji zatrudnienia w wysokości od 50% do 100%, dofinansowanie będzie podlegało zwrotowi proporcjonalne do redukcji zatrudnienia.

Subwencja dla mikro, np.  12 000 zł jest na osobę czy etat? Jeśli pracownik jest zatrudniony na pół etatu, to może otrzymać 6 000 zł czy 12 000 zł?

Ilość zatrudnionych pracowników zaokrągla się w górę. Na pracownika zatrudnionego na pół etatu można otrzymać 12 000 zł.

Jeśli zatrudniam pracownika od października 2019r. na umowę zlecenie mogę wnioskować?

W zakresie wniosku o subwencję z PFR na dzień 31 grudnia 2019 musi być zatrudniony co najmniej jeden pracownik na umowę o pracę. Jeżeli zatrudnione były tylko osoby na umowę zlecenie – nie ma możliwości aplikowania o wsparcie z PFR.

Czy dofinansowanie z TA lub TF można uzyskać tylko na pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, czy również na wszystkie osoby zgłoszone do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych?

Dofinansowanie, co do zasady, przysługuje na osoby zatrudnione i współpracujące – niezależnie od formy prawnej, zgłoszone do ubezpieczeń społecznych pod kodami: 0110, 0111, 0125, 0126, 0120, 0411, 0417, 0426, 0428, 0200, 2241, 2242, 0511, 0545, 1240, 1211.

Czy wysokość pożyczki z PFR jest udzielana na podstawie stanu zatrudnienia na 31.12.19? Czy tak jak pytałem wcześniej mogę wybrać np. 03.2019?

Jeśli chodzi o subwencję z PFR – stan zatrudnienia na 31 grudnia 2019 r. jest potrzebny do ustalenia wielkości przedsiębiorstwa. Liczbę zatrudnionych mających znaczenie dla wysokości subwencji ustala się na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej.

Pytanie do Tarczy Finansowej: jeśli dobrze zrozumiałam, to wymogiem otrzymania wsparcia finansowego na pracownika jest zatrudnienie go przez 3 miesiące w 2019 roku. Co z osobami, które są zatrudnione od listopada, a więc przez 2 m-ce w 2019?

Wsparcie z PFR nie wymaga, aby dany pracownik był zatrudniony w roku poprzednim przez 3 miesiące.

Jak traktowane jest zatrudnienie dwóch osób na cały etat oraz 1 na 3/4 etatu, czy jest to 3/4 subwencji na pracownika za 3/4 etatu + 2 pełne?

W przypadku ubiegania się o subwencje z PFR zatrudnienie zaokrągla się w górę do pełnej liczby całkowitej. Zatem w powyżej przedstawionym przykładzie liczba pracowników wynosi 3 (po zaokrągleniu w górę 2,75).

Jaka musi być wartość minimalnego wynagrodzenia, które otrzymuje pracownik, aby otrzymać  za tego pracownika dofinansowanie z FGŚS? Co z pracownikami zatrudnionymi w niepełnym wymiarze? 50% wynagrodzenia brutto, czy tylko zasadnicze? Czy stałe dodatki też wliczamy? Wliczając oczywiście dofinansowanie z FGŚP.

W przypadku objęcia pracownika przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia. W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze powyżej wskazane wynagrodzenie wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy. Bierzemy pod uwagę wynagrodzenie stałe, wypłacane pracownikowi co miesiąc. Dofinansowanie z FGŚP, jakie przedsiębiorca otrzyma na danego pracownika, będzie wynosić 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, a dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze będzie obniżone proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Czy można skorzystać z dofinansowania wynagrodzeń przez 3 miesiące z PUPu, a później przez kolejne 3 miesiące z DWUPu?

Nie widzimy przeciwwskazań do takiego działania o ile programy nadal będą funkcjonowały, a przedsiębiorca będzie nadal spełniał warunki spadku przychodów w ramach ubiegania się o kolejny program.

Czy można łączyć wniosek o pomoc z ARP  (pożyczki obrotowe), z wnioskiem o pomoc z PFR?

Nie ma przeciwskazań do łączenia tego rodzaju wsparcia. Należy pamiętać o zasadach kumulacji pomocy publicznej w limicie 800 tys. euro.

Czy do skorzystania z dofinansowania z FGŚP konieczne jest obniżenie wymiaru czasu pracy lub wynagrodzenia?

Konieczne jest obniżenie wymiaru czasu pracy lub wprowadzenie przestoju.

Jak liczyć obrót, z deklaracji VAT czy z podatku dochodowego? Mam różnice wynikające z zaliczek.

Ubiegając się o wsparcie z PFR weryfikacja spadku obrotów odbywa się na podstawie deklaracji VAT-7 lub VAT-JPK, a także w oparciu o oświadczenie zawarte w umowie subwencji oraz dostępne dokumenty księgowe, w tym RZiS, KPiR. Z praktyki wynika, że PFR podczas weryfikacji uwzględnia również zaliczki (wykazywane jako obrót VAT).

Czy mogą prosić o informację, jak rozumiane jest pojęcie „obrót”. Co to jest? Wartość faktur netto za dany okres, czy wpływy na konto brutto minus podatek dochodowy? Jak rozumieć wartość obrotu, czy chodzi o przychód z wystawionych faktur? Są różne definicje.

W przypadku wsparcia z PFR obrót należy rozumieć jako obrót VAT. W przypadku VAT-7 bądź VAT-7K chodzi o sumę pól:

 • 10 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku
 • 11 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju
 • 13 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%
 • 15 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
 • 17 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
 • 19 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
 • 21 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • 22 – Eksport towarów
 • 31 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług, za których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy

Załóżmy, że w 2020 weźmiemy dwa kolejne okresy 30 dniowe zaczynające się w trakcie miesiąca kalendarzowego np. od 15.02-15.04. W 2019 r. okresy rozliczeniowe zostały zamknięte w miesiącach kalendarzowych. Czy dla porównania tych okresów można wziąć średnią obrotów z poszczególnych okresów, tj. obrót z 02.2019/28 dni * 15 dni itd.?

Nie, ponieważ przedsiębiorca dla porównania przyjmuje analogiczny okres roku poprzedniego. Zatem jeżeli przedsiębiorca dla roku 2020 bierze pod uwagę 60 kolejno następujących dni kalendarzowych (okres od 15.02 do 15.04) to dla roku 2019 przyjmuje te same 60 dni (okres od 15.02 do 15.04). Należy podkreślić, iż jedynie w przypadku dofinansowania z FGŚP oraz dofinansowani z PUP możliwe jest porównywanie okresów 30-dniowych zamiast miesięcy kalendarzowych, natomiast w przypadku wsparcia z PFR należy porównywać tylko pełne miesiące kalendarzowe.

Dofinansowanie do wynagrodzeń dla organizacji pozarządowej w związku ze spadkiem przychodów statutowych – w przepisach nie ma zapisu o organizacjach prowadzących, poza statutową, działalność gospodarczą – czy w tej sytuacji biorę pod uwagę tylko przychody statutowe pomijając działalność gospodarczą?

W zakresie dofinansowania do wynagrodzeń z PUP organizacji pozarządowej (prowadzącej częściowo działalność gospodarczą) należy brać pod uwagę wyłącznie spadek przychodów z działalności statutowej.

Czy zostaną przedłużone nabory w PUP?

Nie posiadamy takiej informacji.

 

Jakie wsparcie jest dostępne dla wspólników spółki jawnej, którzy nie są samozatrudnieni, również nie są zatrudnieni na umowę o pracę?

Odmiennie niż w przypadku spółki cywilnej wspólnicy spółki jawnej nie są przedsiębiorcami w rozumieniu prawa przedsiębiorców. Wsparcie dostępne zarówno w ramach Tarczy Finansowej, jak i Tarczy Antykryzysowej kierowanej jest do przedsiębiorców. Jedynie spółka jawna może ubiegać się o dostępne formy wsparcia. Jednakże na gruncie przepisów dot. ubezpieczeń społecznych wspólnik spółki jawnej jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą, zatem gdy wspólnik jest płatnikiem składek na własne ubezpieczenia społeczne i indywidualnie sporządza i przekazuje dokumenty ubezpieczeniowe, opłacając przy tym składki na własne ubezpieczenia, wówczas dostrzegamy możliwość ubiegania się o zwolnienie z ZUS.

A jak to się ma w przypadku spółek cywilnych? Czy właściciele również mogą nie płacić?

Wspólnicy spółki cywilnej mogą korzystać ze zwolnienia z ZUS.

 

Odliczenie straty podatkowej za 2020r. można odliczyć w PIT za 2019, a nie dopiero jak się skończy rok 2020?

Jeżeli podatnik z powodu COVID-19 w 2020 r. poniósł stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej, a jednocześnie uzyskał łączne przychody z tej działalności niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. – może jednorazowo obniżyć wysokość tej straty odpowiednio o dochód/przychód uzyskany w 2019 r. W tym celu składa korektę zeznania za rok 2019 r. Odliczenie straty dostępne będzie po zakończeniu 2020 r.

Czy podatek od środków transportu zostanie zwolniony? Tak jak podatek od nieruchomości?

Przepisy Tarczy Antykryzysowej umożliwiają radom gminy wprowadzenie zwolnienia podmiotowego jedynie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Natomiast w odniesieniu do podatku od środków transportowych nie umożliwiono wprowadzenia zwolnienia podmiotowego (dotyczącego konkretnej kategorii przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19). Niemniej na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów rada gminy może wprowadzić zwolnienia w stosunku do konkretnych środków transportu, zatem należy weryfikować na bieżąco uchwały gminne.

 

Przesuniecie terminu utworzenia PPK dla małych firm zatrudniających do 50 pracowników, nowy termin?

Zgodnie z nowelizacją wprowadzoną przepisami specustawy podmioty, które zatrudniają co najmniej 20 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.:

 • zawierają umowy o prowadzenie PPK w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po 1 października 2020 r., tj. 10 listopada 2020 r.;
 • zawierają umowy o zarządzanie PPK nie później niż 10 dni roboczych przed upływem powyższego terminu, tj. 27 października 2020 r.

 

Czy przesunięcie terminu zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dotyczy tez nowych spółek?

Odroczenie terminu rejestracji dotyczy spółek wpisanych do KRS przed dniem 13 października 2019 r. Zatem dla nowych spółek (powstałych po 13 października 2019 r.) termin rejestracji beneficjentów nie ulega zmianie, co oznacza, że te spółki mają obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia wpisu do KRS.

 

Załóżmy, że dostanę pożyczkę – zapłacę FV np. za leasing – co z VAT-em z tej faktury? mogę go odzyskać?

Otrzymanie mikropożyczki nie stoi na przeszkodzie, aby odliczać podatek naliczony na zasadach ogólnych.

 

W przypadku niskooprocentowanej pożyczki z PUP co oznacza stwierdzenie, prowadzenie działalności przez okres na który przyznano dofinansowanie? Przykład: prowadzę zakład fryzjerski, który na dzień dzisiejszy nie funkcjonuje. Chciałam skorzystać z ww. pożyczki. Czy zostanie mi ona umorzona po 3 m-cach jeżeli nie zawieszę i nie zamknę działalności mimo faktycznego braku obrotów?

Mikropożyczka podlega umorzeniu na wniosek przedsiębiorcy, przy czym musi zostać spełniony warunek prowadzenia działalności gospodarczej (formalnie) przez okres trzech miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Bez znaczenia jest fakt osiągania (bądź nie) przychodów w tym okresie. W czasie COVID-19 przedsiębiorca może podejmować działania dla zachowania źródeł przychodów i także jest to prowadzenie działalności gospodarczej (utrzymanie wynajmu lokalu pomimo obowiązku jego zamknięcia jest prowadzeniem działalności gospodarczej).

 

Czy spółka cywilna, w której jest dwóch właścicieli, jest traktowana jako samozatrudnienie czy mikrofirma?

Każdy ze wspólników jest przedsiębiorcą w zakresie wykonywanej przez niego działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej. Zatem, co do zasady, programy wsparcia będą traktowały wspólnika spółki cywilnej jako samozatrudnionych. Natomiast w kontekście PFR warto podkreślić, że wspólnik spółki cywilnej może być beneficjentem programu tylko, w przypadku gdy zatrudnia co najmniej 1 pracownika, dopiero wówczas jest traktowany jako mikroprzedsiębiorca (mikrofirma).

Zakład Pracy chronionej (Dolny Śląsk), 39 osób, spadek obrotu powyżej 50%, o co można się starać?

Poniżej wskazujemy możliwe do uzyskania rodzaje wsparcia dla małych przedsiębiorstw (dostępne po spełnieniu szczególnych warunków dotyczących poszczególnych rodzajów wsparcia) dostępne w ramach programów rządowych:

 • Subwencja z PFR;
 • Umorzenie ZUS (pracowników) w wysokości 50%;
 • Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników z FGŚP;

oraz Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego:

 • Dofinansowanie do części wynagrodzenia pracowników i kosztów prowadzenia działalności z PUP
 • Pożyczki i poręczenia