Dotacje dla: turystyki i usług powiązanych, zakwaterowania, gastronomii

Strona główna  –  Wybierz wsparcie  –  Bezpośrednie wsparcie finansowe

Dotacje dla: turystyki i usług powiązanych, zakwaterowania, gastronomii

Opis wsparcia

Dofinansowanie dla mikro i małych przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Przedmiotem wsparcia jest finansowanie kapitału obrotowego, czyli bieżącej działalności firmy, której sytuacja pogorszyła się w związku z COVID-19. Wsparcie udzielane będzie w ramach RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP” Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MSP – nabór horyzontalny”, Typ D „Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19”.

Dla kogo

O wsparcie może ubiegać się wnioskodawca, który łącznie spełnia m.in. następujące warunki:

E

jest mikro- lub małym przedsiębiorcą (w tym również może być osobą samozatrudnioną) przy określeniu małego przedsiębiorstwa jest zatrudnienie od 1 do 49 pracowników.

E

rozpoczął działalność gospodarczą nie później niż 1 grudnia 2019 r.

E

posiada siedzibę / oddział /miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie woj. dolnośląskiego i prowadzi działalność na terenie woj. dolnośląskiego

E

boryka się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz jego sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, tj. odnotował spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 50% w okresie wybranego jednego miesiąca w roku 2020 począwszy od 1 marca 2020 do 31 maja 2020 roku w porównaniu do uśrednionych miesięcznych obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2019 w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19

E

nie jest podmiotem wykluczonym z ubiegania się o wsparcie

E

na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ZUS/KRUS

Wsparcie przeznaczone jest tylko dla określonych branż związanych z turystyką, w tym głównie:

E

Zakwaterowanie

E

Działalność usługowa związana z wyżywieniem

E

Działalność organizatorów turystyki, pośredników

E

i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji

E

i działalności z nią związane

E

Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą

E

Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

UWAGA:

  • W ramach naboru jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie.
  • Wnioskodawca, który otrzyma dofinansowanie w naborze nr RPDS.01.05.01-IP.01-02-402/20, nie będzie mógł otrzymać dofinansowania w obecnym naborze.
  • Możliwe jest udzielanie wsparcia spółkom cywilnym. Wnioskodawcą pomocy jest wówczas spółka a nie jej wspólnicy. We wniosku należy wskazać wszystkich wspólników spółki cywilnej wraz z NIP. Wspólnicy spółki cywilnej nie będą mogli uzyskać wsparcia w ramach tego samego mechanizmu jako odrębni przedsiębiorcy. Instytucja oceniająca i przyznająca wsparcie może wymagać złożenia przez wspólników spółki cywilnej oświadczenia potwierdzającego, że nie otrzymali wsparcia jako odrębni przedsiębiorcy lub też w inny sposób wymagać udokumentowania spełnienia tego warunku.

 

Szczegóły

Przekazanie wniosku o dofinansowanie do ION składa się z dwóch faz.

I faza – wypełnienie wniosku o dofinansowanie

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie:

https://snow-dip.dolnyslask.pl/

Aplikacja do wypełnienia wniosku o dofinansowanie będzie dostępna:

od godz. 8.00 dnia 10 sierpnia  2020 r.
do godz. 15.00 dnia 13 sierpnia  2020 r.

Po wypełnieniu wniosku należy skorzystać z funkcji „Sprawdź” (mieszczącej się w górnej części aplikacji Generatora Wniosków), mającej na celu sprawdzenie  poprawności wprowadzonych danych.

Po wypełnieniu formularza wniosku i upewnieniu się o jego poprawności (poprzez funkcję „Sprawdź”) należy skorzystać z przycisku ” Przedstaw dane do wysłania”. Jeżeli wnioskodawca nie naciśnie przycisku „Przedstaw dane do wysłania” do godz. 15.00 13 sierpnia 2020 r., wniosek o dofinansowanie nie będzie mógł skutecznie być przesłany do ION w II fazie składania wniosku o dofinansowanie.

Należy skopiować i zapisać poniższe dane np. w pliku tekstowym !UWAGA! bez tych danych w dniu naboru nie będzie możliwe wysłanie wniosku w fazie drugiej.

Przedstawione dane będą zawierały:

– login SNOW;

– suma kontrolna wniosku;

– kwota wsparcia z wniosku.

Przedstawione powyższe dane będą wymagane w dniu naboru do wypełnienia formularza w specjalnej aplikacji (rozszerzenia systemu SNOW ) mającego na celu wysłanie wniosku w fazie drugiej.

II faza – przesłanie wniosku o dofinansowanie do ION

W terminie:

od godz. 11:00 dnia 17.08.2020 r.

do godz. 15:00 dnia 19.08.2020 r.

lub do przekroczenia 150% alokacji

przewidzianej na niniejszy nabór.

wnioskodawca wcześniej przygotowany wniosek o dofinansowanie wysyła do ION za pośrednictwem specjalnej aplikacji (rozszerzenia systemu SNOW ) zawierającej prosty formularz, dostępnej pod adresem:

https://dotacjacovid-turystyka.dolnyslask.pl

Należy mieć przygotowane przedstawione wcześniej w fazie pierwszej dane i z pomocą tych danych należy wypełnić formularz, formularz będzie zawierał pola:

– login SNOW;

– suma kontrolna wniosku;

– kwota wsparcia z wniosku.

Aplikacja będzie otwarta, nie będzie wymagane logowanie, formularz będzie weryfikował wprowadzone dane, sugerujemy użycie Kopiuj-Wklej.

Po wprowadzeniu powyższych danych należy nacisnąć przycisk „Wyślij wniosek do Instytucji”. Po wypełnieniu i wysłaniu danych pojawi się okno z komunikatem “Wniosek został wysłany do Instytucji”.

Wysłanie wniosku do instytucji nie oznacza, że wniosek został przyjęty. Do wnioskodawcy zostanie wysłana informacja zwrotna na adres email konta Wnioskodawcy o tym, że wniosek został przyjęty lub nie został przyjęty z powodu przekroczenia 150% alokacji przewidzianej na niniejszy nabór.

W przypadku, gdy z jednego konta będzie wysyłany więcej niż jeden wypełniony wniosek, dla każdego użytkownik konta będzie musiał wypełnić formularz umożliwiający jego wysłanie do instytucji.

Wniosek powinien zostać złożony wyłącznie za pośrednictwem specjalnej aplikacji, dostępnej pod adresem : https://dotacjacovid-turystyka.dolnyslask.pl  we wskazanym w Regulaminie terminie tj. od 17 do 19 sierpnia 2020 r. lub do przekroczenia 150% alokacji przewidzianej na niniejszy nabór.  Wnioskodawca nie składa wersji papierowej wniosku o dofinansowanie na etapie aplikowania i oceny. Złożona do ION wersja papierowa wniosku o dofinansowanie nie będzie podlegać ocenie.

Do wniosku o dofinansowanie nie będzie konieczne dołączenie jakiegokolwiek załącznika.

Wnioskodawca nie składa wersji papierowej wniosku o dofinansowanie na etapie aplikowania i oceny.

Kwota przeznaczona na konkurs:

             4 500 000,00  EUR (19 836 000,00 PLN*, kurs  4,4080 ** na sierpień   2020 r.)

Poziom dofinansowania:

 Poziom dofinansowania wynosi do 100% wielkości wsparcia z zastrzeżeniem, że całkowita kwota pomocy dla jednego przedsiębiorcy  w oparciu o przepisy na walkę z COVID-19 nie może przekroczyć równowartości 800 tys. euro brutto.

  • minimalna kwota dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstwa: 23 535,33 PLN (przy jednym pracowniku, jednym etacie)
  • maksymalna kwota dofinansowania: 164 747,31 PLN (przy 49 pełnych etatach)
  • stan zatrudnienia stan liczy się na 31 maja 2020r.

Wsparcie udzielane jest w formie dotacji. Dotacja będzie bezzwrotna w przypadku utrzymania  działalności przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o wsparcie.

Beneficjent jest zobowiązany złożyć wniosek sprawozdawczy końcowy w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia, do którego zobowiązany był utrzymać działalność.

Gdzie uzyskać wsparcie?

Instytucja Organizująca Konkurs (ION) : Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, ul. Strzegomska 2-4,

53-611 Wrocław, e – mail: info.dip@umwd.pl, telefon: 71 776 58 00, 71 776 58 27

Masz pytanie

Możesz skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo. 

Więcej informacji o programie rządowym