Dotacje dla: turystyki i usług powiązanych, zakwaterowania, gastronomii

Strona główna  –  Wybierz wsparcie  –  Bezpośrednie wsparcie finansowe

Dotacje dla: turystyki i usług powiązanych, zakwaterowania, gastronomii

Opis wsparcia

Dofinansowanie dla mikro i małych przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Przedmiotem wsparcia jest finansowanie kapitału obrotowego, czyli bieżącej działalności firmy, której sytuacja pogorszyła się w związku z COVID-19. Wsparcie udzielane będzie w ramach RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP” Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MSP – nabór horyzontalny”, Typ D „Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19”.

Dla kogo

O wsparcie może ubiegać się wnioskodawca, który łącznie spełnia m.in. następujące warunki:

E

jest mikro- lub małym przedsiębiorcą (w tym również może być osobą samozatrudnioną) przy określeniu małego przedsiębiorstwa jest zatrudnienie od 1 do 49 pracowników, a stan zatrudnienia stan liczy się na 31 maja

E

rozpoczął działalność gospodarczą nie później niż 1 grudnia 2019 r.

E

posiada siedzibę / oddział /miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie woj. dolnośląskiego i prowadzi działalność na terenie woj. dolnośląskiego

E

boryka się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz jego sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, tj. odnotował spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 50% w okresie wybranego jednego miesiąca w roku 2020 począwszy od 1 marca 2020 do 31 maja 2020 roku w porównaniu do uśrednionych miesięcznych obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2019 w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19

E

nie jest podmiotem wykluczonym z ubiegania się o wsparcie

E

na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne

Wsparcie przeznaczone jest tylko dla określonych branż związanych z turystyką, w tym głównie:

E

Zakwaterowanie

E

Działalność usługowa związana z wyżywieniem

E

Działalność organizatorów turystyki, pośredników

E

i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji

E

i działalności z nią związane

E

Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą

E

Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

Szczegóły

Rozpoczęcie składania wniosków: lipiec 2020 r.*

Przedsiębiorcy będą mogli złożyć swoje wnioski o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR (https://snow-dip.dolnyslask.pl/) w określonym przedziale czasowym* lub do przekroczenia 150% alokacji przewidzianej na nabór, to jest 60 169 120,00 zł. Wnioskodawca nie składa wersji papierowej wniosku o dofinansowanie na etapie aplikowania i oceny.

* dokładny czas składania wniosków zostanie podany w późniejszym terminie 

Kwota przeznaczona na konkurs:

13 600 000,00 EUR, tj. (60 169 120,00 PLN*, kurs 4,4242,** na czerwiec 2020 r.)

Poziom dofinansowania:

Poziom dofinansowania wynosi do 100% wielkości wsparcia z zastrzeżeniem, że całkowita kwota pomocy dla jednego przedsiębiorcy w oparciu o przepisy na walkę z COVID-19 nie może przekroczyć równowartości 800 tys. euro brutto.

  • Minimalna kwota dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstwa: 23 535,33 PLN (przy jednym pracowniku, jednym etacie)

  • Maksymalna kwota dofinansowania: 164 747,31 PLN (przy 49 pełnych etatach)

Wsparcie udzielane jest w formie dotacji. Dotacja będzie bezzwrotna w przypadku utrzymania działalności przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o wsparcie.

Beneficjent jest zobowiązany złożyć wniosek sprawozdawczy końcowy w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia, do którego zobowiązany był utrzymać działalność.

Gdzie uzyskać wsparcie?

Instytucja Organizująca Konkurs: Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

 e – mail: info.dip@umwd.pl, telefon: 71 776 58 00, 71 776 58 27

Wszelkie informacje o naborze COVID-19 można uzyskać pod nr tel. 576 945 694

Masz pytanie

Możesz skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo. 

Więcej informacji o programie rządowym