DWUP

Strona główna  –  DWUP

Tarcza antykryzysowa – ochrona miejsc pracy

CO?

Wsparcie finansowe na ochronę miejsc pracy

DLA KOGO?

Pracodawca (przedsiębiorca w myśl ustawy Prawo przedsiębiorców) niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa (zatrudniający pracowników – min. 1 osobę).

WARTOŚĆ WSPARCIA

Wartość wsparcia na województwo nie została określona, zgodnie z zasadą, że każdy przedsiębiorca, który będzie chciał skorzystać, może to zrobić

Wartość wsparcia na przedsiębiorstwo:

 • Dla pracownika objętego przestojem ekonomicznym, pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości maksymalnie 1 533,09 zł.
 • Dla pracownika z obniżonym wymiarem czasu pracy pracownika do 20%, pracodawca otrzyma maksymalnie 2 452,27 zł.
SZCZEGÓŁY

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, będący instytucją Marszałka województwa, realizuje element rządowej Tarczy Antykryzysowej. Wsparcie skierowane jest do firm w kłopotach i ma na celu ochronę miejsc pracy.

Pomoc ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przysługuje przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych:

 • min. o 15 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01. 2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19,

lub

 • min. o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01. 2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Świadczenie w związku z przestojem ekonomicznym

W związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki środkom z FGŚP pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia razem ze składkami na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń – maksymalnie czyli 1 533,09 zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Świadczenie w związku z obniżonym wymiarem pracy

Przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy FGŚP dofinansuje maksymalnie do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego razem ze składkami na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń – czyli maksymalnie 2 452,27 zł.

Oba świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Okres ten może zostać przedłużony.

Założenie jest takie, że każdy przedsiębiorca, który będzie chciał skorzystać z dofinansowania na ochronę miejsc pracy, będzie mógł to zrobić. Górna granica finansowa całego pakietu nie została określona.

Tarcza antykryzysowa – dofinansowanie do wynagrodzeń, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności

CO?

Wsparcie w postaci dofinansowania z Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorcy (MMŚP), dofinansowanie z Funduszu Pracy części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników oraz dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowej. Wsparcie realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy ze środków RPO WD oraz PO WER

DLA KOGO?

Mechanizm zaproponowany w specustawie kierowany jest do:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorców zatrudniających pracowników,
 • przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników,
 • organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
WARTOŚĆ WSPARCIA

247 946 831 zł – RPO WD

91 414 188 zł – PO WER

SZCZEGÓŁY

Dofinansowanie będzie mogło zostać przyznane podmiotowi, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych będących następstwem wystąpienia COVID-19 w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy po 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do analogicznych 2 miesięcy roku poprzedniego. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od spadku obrotów. W przypadku podmiotów zatrudniających pracowników, którzy zanotowali spadek obrotów pomiędzy 30% a 80% – dofinansowanie zostanie określone jako iloczyn liczby pracowników i od 50% do 90% wysokości wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% – 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika. W przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników, w zależności od spadku obrotów o co najmniej 30% – 80% obrotów, dofinansowanie wyniesie między 50% a 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Wsparcie będzie mogło zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Instrument finansowany będzie ze środków Funduszu Pracy (FP) do końca 2020 r. w ramach projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy współfinansowanych z EFS.

Instrument ten będzie dostępny zarówno w ramach RPO jak i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), zgodnie z linią demarkacyjną określającą wiek pracownika / samozatrudnionego (poniżej i powyżej 30 r.ż.).

Aplikowanie o wsparcie za pomocą portalu praca.gov.pl lub za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy właściwego przedsiębiorcy. Środki dystrybuowane po naborze ogłoszonym przez właściwego dyrektora powiatowego urzędu pracy.

LINKI ZEWNĘTRZNE

Bolesławiec: https://boleslawiec.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Dzierżoniów: https://dzierzoniow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Głogów: https://glogow.praca.gov.pl/-/11993515

Góra: https://gora.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Jawor: https://jawor.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Jelenia Góra: https://jeleniagora.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Kamienna Góra: https://kamiennagora.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Kłodzko: https://klodzko.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Legnica: https://legnica.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Lubań: https://luban.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Lubin: https://lubin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Lwówek Śląski: https://lwowekslaski.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Milicz: https://milicz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Oleśnica: https://olesnica.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Oława: https://olawa.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Polkowice: https://polkowice.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Strzelin: https://strzelin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Środa Śląska: https://srodaslaska.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Świdnica: https://swidnica.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Trzebnica: https://trzebnica.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Wałbrzych: https://walbrzych.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Wołów: https://wolow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Wrocław: https://wroclaw.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Ząbkowice Śl.: https://zabkowiceslaskie.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Zgorzelec: https://zgorzelec.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Złotoryja: https://zlotoryja.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Uproszczenia w ramach wdrażanych EFS

CO?

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy wprowadził szereg działań, mających na celu ułatwienie Beneficjentom funkcjonowanie w środowisku Europejskiego Funduszu Społecznego w czasach epidemii koronawirusa.

DLA KOGO?

Wszyscy Projektodawcy mający podpisane umowy o dofinansowanie projektów z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, w tym 1113 przedsiębiorców o różnej formie prowadzenia działalności, realizujących umowy o wartości 460 263 943 zł.

WARTOŚĆ WSPARCIA

SZCZEGÓŁY
 • w przypadku trwających naborów wniosków, których termin zakończenia przypada w najbliższych tygodniach – instytucja zakłada wydłużenie terminu zakończenia naboru wniosków;
 • w przypadku projektów, przy realizacji których występują lub mogą wystąpić opóźnienia – w zależności od konkretnego przypadku i po dokonaniu szczególnie wnikliwej oceny rzeczywistego wpływu obecnej sytuacji na realizację danego projektu:
 • wydłużenie terminów składania wniosków o płatność,
 • aneksowanie umowy w celu zmiany terminu jego zakończenia;
 • w przypadku wydatków poniesionych w projektach, w których konieczne było odwołanie, w związku z obecną sytuacją, finansowanych w nich spotkań, szkoleń czy wyjazdów, możliwe jest uznania poniesionych wydatków za kwalifikowalne, po dokonaniu wnikliwej analizy, w szczególności, czy poszczególni beneficjenci podejmowali niezbędne starania związane z odwołaniem spotkania i odzyskaniem zapłaconych w ramach projektów środków oraz czy te starania podejmowane były z odpowiednim wyprzedzeniem;
 • w odniesieniu do kontroli projektów – przejście do kontroli „zza biurka” oraz prowadzenie czynności kontrolnych w sposób zdalny z wykorzystaniem zdalnego trybu pracy pracowników.

 

W przypadku projektów, przy realizacji których występują lub mogą wystąpić opóźnienia – w zależności od konkretnego przypadku i po dokonaniu oceny rzeczywistego wpływu obecnej sytuacji na realizację danego projektu podjęto decyzję o: 

 • kwalifikowaniu wydatków związanych z odwoływanymi w związku z zagrożeniem koronawirusem wizyt zagranicznych i krajowych, szkoleń, konferencji, spotkań pod warunkiem: zaciągnięcia przez beneficjenta zobowiązań na ten cel przed 11.03.2020, udokumentowania braku możliwości odzyskania poniesionych na ten cel środków (odzyskania kosztów rezerwacji lub zaliczek od dostawców i usługodawców zakończyło się niepowodzeniem) oraz przekazania uzasadnienia powodów odwołania planowanej formy wsparcia (np. ograniczone możliwości wjazdu do danego kraju w związku z zagrożeniem koronawirusem, braku zgody uczestników projektu na udział np. w szkoleniu), 
 • w przypadku kosztów funkcjonowania placówek utworzonych ze środków EFS, takich jak np. placówki opieki nad dziećmi do lat trzech – kwalifikowanie kosztów stałych funkcjonowania miejsc opieki (w tym kosztów personelu), które muszą być ponoszone pomimo braku dzieci w placówce,
 • w przypadku stypendiów stażowych – uznawanie oświadczeń uczestników dotyczących między innymi konieczności opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8, oświadczeń uczestników o zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa, w którym odbywa się staż, oświadczeń uczestników o konieczności przebywania uczestnika w miejscu zamieszkania jako wystarczającego potwierdzenia udokumentowanej niezdolności do wykonywania zadań (mając na uwadze troskę o dobro wszystkich zaangażowanych w te procesy osób rekomendujemy honorowanie ww. oświadczeń bez konieczności osobistego lub elektronicznego podpisu w momencie ich składania – w miarę możliwości takie podpisy można zebrać od uczestników po zmniejszeniu zagrożenia epidemiologicznego w kraju), 
 • zachowaniu ścisłej współpracy opiekunów projektów z beneficjentami i niezwłoczne reagowanie na zgłaszane potrzeby i trudności występujące w projektach
 • poinformowaniu beneficjentów o możliwości wydłużenia terminów składania wniosków o płatność w przypadkach wynikających z obecnej sytuacji, 
 • aneksowaniu umów w celu zmiany terminu zakończenia realizacji projektów – w przypadku, w którym można i powinno się pewne formy wsparcia zamienić na zdalne albo ponosić dodatkowe wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom/personelowi.
 • umożliwieniu zmiany wniosków i/lub umów o dofinansowanie np. w zakresie okresu realizacji projektu, czy wartości budżetu projektu.
APLIKUJ O ŚRODKI

Projekt w ramach działania 8.5 RPO WD

CO?

Projekt w ramach działania 8.5 RPO WD

DLA KOGO?

Przedsiębiorcy i ich pracownicy

WARTOŚĆ WSPARCIA

17 444 590,01 zł

SZCZEGÓŁY

Projekt skierowany do przedsiębiorstw i ich pracowników przechodzących procesy restrukturyzacyjne, zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem ze strony pracodawcy. Projekt dotyczy wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie poprzez wsparcie typu outplacement obejmujące kompleksowy zestaw działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, w szczególności:

 • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia;
 • poradnictwo psychologiczne;
 • pośrednictwo pracy;
 • szkolenia, kursy, studia podyplomowe;
 • staże;
 • subsydiowanie zatrudnienia;
 • sfinansowanie kosztów dojazdu lub dodatek relokacyjny;
 • wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, w formie bezzwrotnej, które może być uzupełnione o wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy jest odpowiedzialny za wdrażanie projektu w ramach Działania 8.5 RPO WD. Obecnie realizowany projekt planowo kończy się w marcu 2021 r. i w jego ramach pozostało do wykorzystania 6 644 590,01 PLN. W ramach obecnego projektu instytucja przesunie ciężar realizacji wsparcia tak, by uwzględniał on w szczególności przedsiębiorstwa i ich pracowników, które znalazły się w szczególnej sytuacji w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną

Jednocześnie instytucja jest w trakcie oceny kolejnego konkursu w ramach działania, w ramach którego zostanie wyłoniony operator wsparcia. Wartość nowego projektu to 10 803 000 PLN.

Wsparcie przedsiębiorstw ekonomii społecznej

CO?

Wsparcie finansowe przedsiębiorstw społecznych, funkcjonujących na Dolnym Śląsku.

DLA KOGO?

Przedsiębiorstwa społeczne

WARTOŚĆ WSPARCIA

4 994 704,20 zł

SZCZEGÓŁY

Wsparcie na etapie projektowania. Wsparcie finansowe podmiotów, będących przedsiębiorstwami społecznymi za pośrednictwem akredytowanych w 4 subregionach Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej.

LINKI ZEWNĘTRZNE

APLIKUJ O ŚRODKI

Wsparcie osłonowe dla pracodawców oraz osób szukających pracy

CO?

Wsparcie szkoleniowo-doradcze z miękkich obszarów dotyczących funkcjonowania na rynku pracy, zarówno psychologiczne, z obszarów takich jak sposób zarządzania sobą w czasie, radzenie sobie ze stresem, wypalenie zawodowego, itp.

DLA KOGO?

Wsparcie kierowane jest zarówno do pracodawców (niezależnie od formy ich działalności), jak i pracowników oraz osób bez zatrudnienia.

WARTOŚĆ WSPARCIA

Pakiet osłonowych usług doradczych świadczony nieodpłatnie każdemu pracodawcy oraz osobie fizycznej, która wyrazi taka potrzebę.

SZCZEGÓŁY

Do osób, które straciły pracę skierowane jest wsparcie doradcze świadczone przez Centra Kariery DWUP. Doradcy pomagają: 

 • znaleźć informacje o ścieżkach kształcenia i rynku pracy, udzielimy Ci pomocy w podjęciu decyzji w sprawie wyboru zawodu, szkoły, kierunku szkolenia,
 • określić cechy osobowości, preferencje i predyspozycje zawodowe za pomocą testów psychologicznych,
 • dokonać analizy rynku pracy pod kątem własnych preferencji zawodowych, pomagają dokonać bilansu umiejętności, zainteresowań oraz kwalifikacji zawodowych pod kątem doskonalenia zawodowego bądź ewentualnego przekwalifikowania,
 • dzielą się metodami i technikami skutecznego poszukiwania pracy,
 • osobom poszukującym pracy w tworzeniu profesjonalnych aplikacji oraz w przygotowaniach do rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami. Stworzenie dobrego życiorysu to nie tylko problem osób piszących CV po raz pierwszy, ale również tych, które pomimo długoletniej bytności na rynku pracy, nigdy takiego CV nie tworzyły.
 • pracownikom zagrożonym zwolnieniem z pracy w pokonaniu stresu związanego z utratą pracy. Osoby, które utraciły pracę często nie są przygotowane do poszukiwania zatrudnienia w warunkach gospodarki rynkowej. Kontakt z doradcą pozwala zaakceptować fakt pozostawania bez pracy, a następnie na nowo uwierzyć we własne siły i ułożyć indywidualny plan działania, by uzyskać zatrudnienie.

 

Pracodawcom oraz ich pracownikom Centra Kariery DWUP mogą zaoferować:

 • badanie kompetencji zawodowych pracowników – diagnoza mocnych i słabych stron,
 • określanie kierunków rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami stanowiska pracy,
 • identyfikację potencjału zawodowego pracowników,
 • rozwijanie umiejętności miękkich, m.in. interpersonalnych, z zakresu planowania i organizacji pracy, radzenia sobie z wypaleniem zawodowym, itp.
 • szkolenia w zakresie obowiązków pracodawców i praw pracowniczych, form wsparcia dla pracowników, profilowania zwalnianych pracowników i identyfikację ich potrzeb.
LINKI ZEWNĘTRZNE
APLIKUJ O ŚRODKI

Jak otrzymać pomoc?

lit lacus rhoncus non porttitor et, posuere sed arcu. Morbi sagittis, sapien sit amet lobortis enim augue rutrum nibh in massa nisl dictum ante.

Masz pytanie?

Morbi cursus quis mauris quis egestas. Proin velit lacus rhoncus non porttitor et, posuere sed arcu. Morbi cursus quis mauris quis egestas. Proin velit lacus rhoncus non porttitor et, posuere sed arcu.

+ 48 000 000 000

Często zadawane pytania

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque ultricies dui ac mauris efficitur dignissim. Aenean laoreet aliquam dui et viverra. In hac habitasse platea dictumst. Phasellus ex ante.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit adipiscing?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque ultricies dui ac mauris efficitur dignissim. Aenean laoreet aliquam dui et viverra. In hac habitasse platea dictumst. Phasellus ex ante.
?Lorem ipsum dolor sit amet consectetur elit?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque ultricies dui ac mauris efficitur dignissim. Aenean laoreet aliquam dui et viverra. In hac habitasse platea dictumst. Phasellus ex ante.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque ultricies dui ac mauris efficitur dignissim. Aenean laoreet aliquam dui et viverra. In hac habitasse platea dictumst. Phasellus ex ante.

Formularz kontaktowy

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie? Skontakuj się z nami.