Szczegółowe informacje

Strona główna  –  Szczegółowe informacje

Czym jest Dolnośląski Pakiet Gospodarczy?

Dolnośląski Pakiet Gospodarczy jest skierowany do przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii,
a pomoc ma charakter indywidualny. Działania samorządu i jego jednostek opierają się na stałym monitoringu, analizie i określaniu potrzeb dolnośląskiej gospodarki.

Dolnośląski Pakiet Gospodarczy oparty jest na dwóch filarach

Wsparciu

finansowym i doradczym

Koordynacji

działań pomocowych

Dolnośląski Pakiet Gospodarczy wprowadzany będzie w 3 etapach:

I ETAP

bieżąca pomoc

II ETAP

łagodzenie skutków

III ETAP

pobudzanie rozwoju

\
OBSŁUGA INFORMACYJNO – DORADCZA DOTYCZĄCA PAKIETU
\
MONITORING I ANALIZA POTRZEB BRANŻ SZCZEGÓLNIE ZAGROŻONYCH LUB/I ISTOTNYCH NA DOLNYM ŚLĄSKU
\
AKCJA INFORMACYJNA O DZIAŁANIACH POMOCOWYCH
\
PRZEGLĄD PRZEPISÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NA DOLNYM ŚLĄSKU
\
DĄŻENIE DO UPRASZCZANIA PROCEDUR I DZIAŁAŃ POMOCOWYCH
\
KOORDYNACJA DZIAŁAŃ POMOCOWYCH – KOMPLEMENTARNOŚĆ

II ETAP PAKIETU POMOCOWEGO (łagodzenie skutków):

Monitoring i korekty ww. Działań z I ETAPU

Zaprogramowanie dalszych dedykowanych DZIAŁAŃ – opartych na szczegółowych eksperckich analizach, m.in.:

\

WSPARCIE FINANSOWE MIESZANE (ZWROTNE I BEZZWROTNE) DLA MŚP

\
WSPARCIE DORADCZE DLA MŚP DOŚWIADCZAJĄCYCH KRYZYSU (PLANY RESTRUKTURYZACYJNE I NAPRAWCZE ORAZ POMOC PRZY ICH WDRAŻANIU, MENTORING, SZKOLENIA)
\
WSPARCIE FINANSOWE BRANŻOWE DLA MŚP
\
WSPARCIE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH
\
DORADZTWO DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

III ETAP PAKIETU POMOCOWEGO (pobudzanie rozwoju):

Monitoring i korekty ww. DZIAŁAŃ z I i II ETAPU

Zaprogramowanie dalszych dedykowanych DZIAŁAŃ – oparte na szczegółowych
eksperckich analizach, m.in.:
\

WSPARCIE FINANSOWE INWESTYCYJNE DLA MŚP

\
WSPARCIE FINANSOWE MIESZANE (ZWROTNE I BEZZWROTNE) DLA MŚP
\
WSPARCIE FINANSOWE BRANŻOWE DLA MŚP
\
WSPARCIE FINANSOWE NA DZIAŁANIA B+R
\
DORADZTWO DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW
\
WSPARCIE DORADCZE DLA MŚP DOŚWIADCZAJĄCYCH KRYZYSU (PLANY RESTRUKTURYZACYJNE I
NAPRAWCZE ORAZ POMOC PRZY ICH WDRAŻANIU, MENTORING, SZKOLENIA)

Masz pytanie

Możesz skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo. 

Więcej informacji o programie rządowym