Bezpośrednie wsparcie finansowe

Strona główna  –  Wybierz wsparcie  –  Bezpośrednie wsparcie finansowe

DOFINANSOWANIE DO: WYNAGRODZEŃ, CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Opis wsparcia

Wsparcie w postaci dofinansowania części kosztów: wynagrodzeń pracowników* i należnych składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorcy (MŚP), prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników, wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowej.

*Stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

Działanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020 i POWER  

Dla kogo

Mechanizm zaproponowany w specustawie kierowany jest do:
E

mikro, małych i średnich przedsiębiorców zatrudniających pracowników

E

przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników,

E

organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegóły

Dostępność do 31.12.2020 r.

Dofinansowanie będzie mogło zostać przyznane podmiotowi, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych będących następstwem wystąpienia epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID- 19) w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy po 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do analogicznych 2 miesięcy roku poprzedniego. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od spadku obrotów.

1) W przypadku podmiotów zatrudniających pracowników, którzy zanotowali spadek obrotów pomiędzy 30% a 80% – dofinansowanie zostanie określone jako iloczyn liczby pracowników i od 50% do 90% wysokości wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% – 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika.

2) W przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników, w zależności od spadku obrotów o co najmniej 30% – 80% obrotów, dofinansowanie wyniesie między 50% a 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Wsparcie będzie mogło zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Dostępność zgodnie z linią demarkacyjną określającą wiek pracownika / samozatrudnionego (poniżej i powyżej 30 r.ż.).

Gdzie uzyskać wsparcie?

Aplikowanie o wsparcie za pomocą portalu praca.gov.pl lub za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy właściwego dla danego przedsiębiorcy. Instytucja finansująca Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

1.Wniosek elektroniczny (preferowany sposób): https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

2.Wniosek tradycyjny (pisemny): Powiatowe Urzędy Pracy zgodnie poniższą listą:

Bolesławiec: https://boleslawiec.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Dzierżoniów:  https://dzierzoniow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Głogów: https://glogow.praca.gov.pl/-/11993515

Góra: https://gora.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Jawor: https://jawor.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Jelenia Góra: https://jeleniagora.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Kamienna Góra: https://kamiennagora.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Kłodzko: https://klodzko.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Legnica: https://legnica.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Lubań: https://luban.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Lubin: https://lubin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Lwówek Śląski: https://lwowekslaski.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Milicz: https://milicz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Oleśnica: https://olesnica.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Oława: https://olawa.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Polkowice: https://polkowice.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Strzelin: https://strzelin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Środa Śląska: https://srodaslaska.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Świdnica: https://swidnica.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Trzebnica: https://trzebnica.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Wałbrzych: https://walbrzych.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Wołów: https://wolow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Wrocław: https://wroclaw.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Ząbkowice Śl.: https://zabkowiceslaskie.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Zgorzelec: https://zgorzelec.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Złotoryja: https://zlotoryja.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

 

Masz pytanie

Możesz skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo. 

Więcej informacji o programie rządowym