Strona główna  –  Wybierz wsparcie  –  Bezpośrednie wsparcie finansowe  –  PREFERENCYJNE POŻYCZKI / PORĘCZENIA  –  POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA do 250 000 złotych – obrotowa (dedykowana COVID-19)

Pożyczka płynnościowa do 250 000 złotych – obrotowa (dedykowana COVID-19)

Opis wsparcia

Pożyczka unijna z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez MŚP mających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa dolnośląskiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

 

Działanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020.

Dla kogo

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dotkniętych negatywnymi skutkami COVID-19
Szczegóły

Pożyczka finansowana do kwoty 250.000,00zł na maksymalny okres 5 lat.

Możliwość kilkukrotnego skorzystania z wakacji kredytowych tj. zawieszenia obowiązku spłat raty kapitałowej albo raty kapitałowo-odsetkowej pod warunkiem, że łączny czas wakacji kredytowych nie przekroczy 12 miesięcy.

Finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe i inwestycyjne, w tym np.:

1) wynagrodzenia brutto pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
2) spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
3) zatowarowanie, półprodukty itp.,
4) wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.
5) bieżące raty pożyczek*, kredytów lub leasingu, pod warunkiem, że udzielona pożyczka, kredyt czy leasing a także zabezpieczające je poręczenie lub gwarancja nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej (*bieżąca rata – rata z terminem spłaty między 1 lutego 2020 r., a ostatnim dniem okresu wydatkowania Środków Pożyczki).

Jednostkowa Pożyczka może finansować do 100% wydatków Ostatecznego Odbiorcy.
Z Pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy Ostateczny Odbiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

Oprocentowanie:

1) na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka;

2) na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, w wysokości i zgodnie z zasadami udzielania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 lub Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-194 jeżeli odpowiednie przepisy Rozporządzeń, o którym mowa powyżej stawiają dodatkowe warunki udzielenia pomocy, które są bardziej restrykcyjne w stosunku do postanowień niniejszej Metryki lub Umowy Operacyjnej, zapisy Rozporządzeń mają pierwszeństwo stosowania do udzielenia danej Jednostkowej Pożyczki, a Pośrednik Finansowy zobowiązany jest do ich stosowania, dotyczy to m. in. oprocentowania Jednostkowej Pożyczki.

3) na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późn. zmianami). Oprocentowanie pożyczki jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone jest w wysokości 0%.

Gdzie uzyskać wsparcie?

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.
Kontakt: ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław
519 538 300,
e-mail: pozyczki@dpin.pl

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kwiatkowskiego 4; 52-407 Wrocław
Tel: 887 350 161,
887 350 148,
697 715 637,
887 350 168,
887 350 162
e-mail: pozyczki@warr.pl

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra
Tel: 75 75 27 501,
75 75 27 521,
75 75 27 511,
75 75 27 509
e-mail: pozyczka.plynnosciowa@karr.pl

Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych
ul. Armii Krajowej 29/8, 58-100 Świdnica
Tel: 695 946 414
e-mail: biuro@ssig.pl

Masz pytanie

Możesz skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo. 

Więcej informacji o programie rządowym