Pośrednie wsparcie finansowe

Strona główna  –  Wybierz wsparcie  –  Pośrednie wsparcie finansowe

UPROSZCZENIA W RAMACH PROJEKTÓW DOTACYJNYCH

Opis wsparcia

Wprowadzenie szeregu działań, mających na celu ułatwienie Beneficjentom programów pomocowych w czasach epidemii koronawirusa.

Dla kogo

Wszyscy Projektodawcy mający podpisane umowy o dofinansowanie projektów z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy.
Szczegóły
 • w przypadku trwających naborów wniosków, których termin zakończenia przypada w najbliższych tygodniach – instytucja zakłada wydłużenie terminu zakończenia naboru wniosków;
 • w przypadku projektów, przy realizacji których występują lub mogą wystąpić opóźnienia – w zależności od konkretnego przypadku i po dokonaniu szczególnie wnikliwej oceny rzeczywistego wpływu obecnej sytuacji na realizację danego projektu:
 • wydłużenie terminów składania wniosków o płatność,
 • aneksowanie umowy w celu zmiany terminu jego zakończenia;
 • w przypadku wydatków poniesionych w projektach, w których konieczne było odwołanie, w związku z obecną sytuacją, finansowanych w nich spotkań, szkoleń czy wyjazdów, możliwe jest uznania poniesionych wydatków za kwalifikowalne, po dokonaniu wnikliwej analizy, w szczególności, czy poszczególni beneficjenci podejmowali niezbędne starania związane z odwołaniem spotkania i odzyskaniem zapłaconych w ramach projektów środków oraz czy te starania podejmowane były z odpowiednim wyprzedzeniem;
 • w odniesieniu do kontroli projektów – przejście do kontroli „zza biurka” oraz prowadzenie czynności kontrolnych w sposób zdalny z wykorzystaniem zdalnego trybu pracy pracowników.

W przypadku projektów, przy realizacji których występują lub mogą wystąpić opóźnienia – w zależności od konkretnego przypadku i po dokonaniu oceny rzeczywistego wpływu obecnej sytuacji na realizację danego projektu podjęto decyzję o: 

 • kwalifikowaniu wydatków związanych z odwoływanymi w związku z zagrożeniem koronawirusem wizyt zagranicznych i krajowych, szkoleń, konferencji, spotkań pod warunkiem: zaciągnięcia przez beneficjenta zobowiązań na ten cel przed 11.03.2020, udokumentowania braku możliwości odzyskania poniesionych na ten cel środków (odzyskania kosztów rezerwacji lub zaliczek od dostawców i usługodawców zakończyło się niepowodzeniem) oraz przekazania uzasadnienia powodów odwołania planowanej formy wsparcia (np. ograniczone możliwości wjazdu do danego kraju w związku z zagrożeniem koronawirusem, braku zgody uczestników projektu na udział np. w szkoleniu), 
 • w przypadku kosztów funkcjonowania placówek utworzonych ze środków EFS, takich jak np. placówki opieki nad dziećmi do lat trzech – kwalifikowanie kosztów stałych funkcjonowania miejsc opieki (w tym kosztów personelu), które muszą być ponoszone pomimo braku dzieci w placówce,
 • w przypadku stypendiów stażowych – uznawanie oświadczeń uczestników dotyczących między innymi konieczności opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8, oświadczeń uczestników o zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa, w którym odbywa się staż, oświadczeń uczestników o konieczności przebywania uczestnika w miejscu zamieszkania jako wystarczającego potwierdzenia udokumentowanej niezdolności do wykonywania zadań (mając na uwadze troskę o dobro wszystkich zaangażowanych w te procesy osób rekomendujemy honorowanie ww. oświadczeń bez konieczności osobistego lub elektronicznego podpisu w momencie ich składania – w miarę możliwości takie podpisy można zebrać od uczestników po zmniejszeniu zagrożenia epidemiologicznego w kraju), 
 • zachowaniu ścisłej współpracy opiekunów projektów z beneficjentami i niezwłoczne reagowanie na zgłaszane potrzeby i trudności występujące w projektach
 • poinformowaniu beneficjentów o możliwości wydłużenia terminów składania wniosków o płatność w przypadkach wynikających z obecnej sytuacji, 
 • aneksowaniu umów w celu zmiany terminu zakończenia realizacji projektów – w przypadku, w którym można i powinno się pewne formy wsparcia zamienić na zdalne albo ponosić dodatkowe wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom/personelowi.
 • umożliwieniu zmiany wniosków i/lub umów o dofinansowanie np. w zakresie okresu realizacji projektu, czy wartości budżetu projektu.

Aplikuj o środki

Aplikowanie o wsparcie za pomocą portalu praca.gov.pl lub za pośrednictwem Powiatowego Urzędu
Pracy właściwego dla danego przedsiębiorcy.

Masz pytanie

Możesz skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo. 

Więcej informacji o programie rządowym