UPROSZCZENIA W RAMACH ROZLICZEŃ DOTACJI

Strona główna  –  Wybierz wsparcie  –  Pośrednie wsparcie finansowe  –  UPROSZCZENIA W RAMACH ROZLICZEŃ DOTACJI   – PROJEKTY DOLNOŚLĄSKIEJ INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ
PROJEKTY DOLNOŚLĄSKIEJ INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

Opis wsparcia

Wprowadzenie szeregu działań, mających na celu ułatwienie Beneficjentom programów pomocowych w czasach epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)

Dla kogo

Wszyscy Projektodawcy mający podpisane umowy o dofinansowanie projektów z Dolnośląską  Instytucją Pośredniczącą, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020

Szczegóły

1. Uproszczenie kontroli realizacji projektów

 

  • Zasadą jest wypłata środków bez przeprowadzonej kontroli, ale pod warunkiem dokonania jej w terminie późniejszym na miejscu u Beneficjenta.
  • Decyzja Beneficjentów czy preferują kontrolę w trybie normalnym i po kontroli wypłatę środków po uspokojeniu sytuacji związanej z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), czy oczekują wypłaty warunkowej z obowiązkiem poddania się kontroli na miejscu, po zniesieniu stanu zagrożenia. 

2. Uproszczenie rozliczeń projektów

 

  • Wnioski o płatność złożone przez system SL przez przedsiębiorców z sektora MŚP weryfikowane są w pierwszej kolejności.
  • Wnioski o płatność, które mogą być zatwierdzone ze względu na niewiele uwag z ostatniej weryfikacji, proste przypadki (np. kilka pozycji) poddane są do oceny po ich wpływie (przed innymi wnioskami).
  • Podstawą rozliczeń są faktury i dowody poniesienia wydatków. Jeśli zawierają one drobne błędy (np. w opisie faktur) wniosek jest zatwierdzany do wypłaty w trybie pilnym, z jednoczesnym przyjęciem przez Beneficjenta zobowiązania do skorygowania wniosku w późniejszym terminie. 
  • W przypadku niezgodności parametrów (odchylenia mało znaczące, nie świadczące o zmianie funkcjonalności) na bazie oświadczenia przygotowane są akceptacje zmian z równoczesnym zatwierdzeniem wniosku do wypłaty
Gdzie uzyskać wsparcie?

Masz pytanie

Możesz skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo. 

Więcej informacji o programie rządowym